"ერო და ბერო, შიში მაქვს და თხოვნაც მაქვს ერთი:
ზურგს ნუ შეაქცევთ... გაიკითხეთ, ბედი არ გვციდიდეს
გლახის ძონძებში გადაცმული არ იყოს ღმერთი"
შოთა ნიშნიანიძე

სარჩევი
მთავარი » ფაილები » მუსიკა » Classic

ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი / Людвиг ван Бетховен / Ludwig van Beethoven - part 2
14.06.2015, 11:31

Серенада для фортепиано с флейтой или скрипкой,   D-dur. Переделана автором из серенады ор. 25

Serenade for piano and flute or violin, D-dur. Reworked by the author from Serenade op. 25

 

1803

 download

 

42

Ноктюрн для фортепиано и альта, D-dur.  Переделан автором из серенады op. 8

Nocturne for piano and viola D-dur. Reworked by the author from Serenade op. 8

 

1804

 

 

43

Творения Прометея, балет Вигано.  Шестнадцать номеров

Creation of Prometheus, the ballet Vigano. Sixteen rooms

1800

1801

 

 

44

Четырнадцать  вариаций  для  фортепиано, скрипки и виолончели, Es-dur

Fourteen variations for piano, violin and cello, Es-dur

1793

1804

download 

 

45

Три марша для фортепиано в четыре руки.

Посвящ. княгине Эстергази

Three marches for piano four hands.

Dedicated to Princess Esterhazy

№ 1, C-dur

№ 2, Es-dur

№ 3, D-dur

1803

1804

download 

 

46

Аделаида, для одного голоса с ак. фортепиано, на   стих. Маттисона.

Посвящ. поэту Маттисону

Adelaide, for one voice with piano chords on the verses of the Mattison.

Dedicated to the poet Mattison

 

1795

1797

download 

 

47

Соната для фортепиано и скрипки, А-dur.

Посвящ. Р. Крейцеру

Sonata for piano and violin, A-dur.

Dedicated To R. Kreitzer

 

1803

1805

 

download 

 

48

Шесть песен (текст Геллерта) для одного голоса с  ак. фортепиано.

Посвящ. графу Вроуну

Six songs (the text of Gellert) for one voice with piano chords.

Dedicated to count Brown

1803

1803

download 

 

49

Две легкие сонаты для фортепиано

Two light Sonata for piano

№ 1, G-mol

№ 2, G-dur

 

1799

1796

 

1805

 

download 

 

50

Романс для скрипки с ак. оркестра, F-dur

Romance for violin and orchestra chords, F-dur

1802

1805

download 

 

 

<td valign="to

51

Два рондо для фортепиано

Two Rondo for piano

№ 1, C-dur

№ 2, G-dur.

 

1797

1802

 

1797

1802

 

download 

 

52

Восемь песен для одного голоса с ак. Фортепиано

Eight songs for a single voice with piano chords

 

№ 1, Urians Reise uт die Welt, слова Клаудиуса

№ 2, Feuerfarb, сл. С. Меро

№ 3, Das Liedchen von der Ruhe, сл. В. Юльцена

№ 4, Mailied, сл. Гете

№ 5, Molly's Abschied, сл. Бюргера

№ 6, Die Liebe, сл. Лессинга

№ 7, Marmotte, сл. Гете

№ 8, Das Blumchen Wunderhold, сл. Бюргера

 

 

 

1785

1793

 

 

 

1788

1788

1789

1788

1789

download 

 

53

Соната   для   фортепиано, C-dur.

Посвещ. графу Вальдштейну

Sonata for piano in C-dur.

Dedicated to count Valdstein

1804

1805

download 

 

54

Соната для фортепиано, F-dur.

Sonata for piano in F-dur.

1804

1806

 

 

55

Симфония третья, Es-dur.

Посвещ. кн. Лобковичу

Symphony third, Es-dur.

Dedicated to Prince Lobkovich

1804

1806

download 

 

56

Концерт   для фортепиано, скрипки и виолончели с  ак. оркестра, G-dur.

Посвещ.  кн. Лобковичу

Concerto for piano, violin and cello with orchestra chords, G-dur.

Dedicated to Prince Lobkovich

1805

1807

download 

 

57

Соната для  фортепиано, F-moll.

Посвещ. гр. Францу Брунсвику

Sonata for piano in F-moll.

Dedicated to count Franz Brunsvick

1806

1807

download 

 

58

Концерт четвертый для фортепиано соркестром,  G-dur

Посвещ. эрцгерцогу Рудольфу

Fourth concert for piano and orchestra in G-dur

Dedicated to Rudolf Duke

1806

1808

download 

 

59

Три квартета для 2 скрипок, альта и виолончели. Посвещ. графу Разумовскому

Three quartets for 2 violins, viola and cello. Dedicated to count Razumovsky

№ 1, F-dur

№ 2, E-moll

№ 3, C-dur

1806

1808

download 

download

 

60

Симфония четвертая, В-dur.

Поcв. графу Опперсдорфу

Symphony fourth, B-dur.

Dedicated to count Oppersdorf

1806

1809

download 

 

61

Концерт для скрипки с ак. оркестра, D-dur.

Посвещ. Брейнингу

Concert for violin with orchestra chords, D-dur.

1806

1809

 download

 

62

Увертюра для оркестра к трагедии «Кориолан»,С-moll.

Посвещ. Коллину

Overture for orchestra to the tragedy of Coriolanus,C-moll.

Dedicated To Collina

1807

1808

download 

 

63

Соната для фортепиано, скрипки и виолончели. Переделана автором из квинтета ор. 4

Sonata for piano, violin and cello. Reworked by the author of the quintet op. 4

 

 

 

 

64

Соната для фортепиано и скрипки. Переделана автором из трио ор. 3

Sonata for piano and violin. Reworked by the author of the trio op. 3

 

 

 

 

65

Сцена и ария «Ah perfido», для сопрано с ак. оркестра. Поcв. графине Клари

Scene and Aria «Ah perfido», for soprano and orchestra chords. Dedicated to Countess Clary

1796

1805

download 

 

66

Двенадцать вариаций для фортепиано и виолончели на тему «Ein Madchen oder Weibchen» из оперы Моцарта «Волшебная флейта», F-dur

Twelve variations for piano and violoncello on the theme «Ein Madchen oder Weibchen» from Mozart's «the Magic flute», F-dur

1798

1798

download 

 

67

Симфония пятая, С-moll.

Посвещ. князю Лобковичу и графу Разумовскому

Symphony fifth C-moll.

Dedicated to Prince Lobkovich count Razumovsky

1808

1809

download 

 

68

Симфония шестая (пасторальная), F-dur.

Поcвещается князю Лобковичу и графу Разумовскому

Sixth Symphony (pastoral), F-dur.

Newspapers dedicated to the Prince Lobkovich count Razumovsky

1808

1809

download 

 

69

Соната для фортепиано и виолончели, A-dur.

Посв. барону Глейхенштейну

Sonata for piano and cello, A-dur.

Dedicated to Baron Gleihenstein

1808

1809

download 

 

70

Два трио для фортепиано, скрипки и виолончели. Поcв. графине Эрдеди

Two trios for piano, violin and cello. Dedication to the Countess Erderi

№ 1, D-dur

№ 2, Es-dur

1808

1809

download 

 

71

Секстет для 2 кларнетов, 2 валторн и 2 фаготов, Es-dur

Concerto for 2 clarinets, 2 horns and 2 bassoons, Es-dur

1796

1810

download 

 

72а

Леонора, опера в I и II обработке. Состоит из 18 номеров; к ней написаны 3 увертюры

Leonora, Opera in the I and II processing. Consists of 18 rooms; to her writte 3 Overture

1804

1810

download 

download

 

72b

Фиделио, опера в 2 актах: третья обработка  «Леоноры»; состоит из 16 номеров и увертюры № 4

Fidelio, Opera in 2 acts: the third treatment «Leonora»; consists of 16 rooms and overtures № 4

 

 

download 

 

73

Концерт пятый для фортепиано с оркестром, Es-dur.      Посв. эрцгерцогу Рудольфу

Fifth concert for piano and orchestra Es-dur. Dedicated to Rudolf

1809

1811

download 

 

74

Квартет для 2 скрипок, альта и виолончели,    Es-dur.    Посв. князю Лобковичу

Quartet for 2 violins, viola and cello, Es-dur. Dedicated to Prince Lobkovich

1809

1810

download 

 

75

Шесть песен для одного голоса с ак. фортепиано.  Поcв. княгине Кинской

Six of the songs for one voice with piano chords

№ 1, Mignon, сл. Гете

№ 2, Neue Liebe, neues Leben, сл. Гете

№ 3, Еs war ein mal ein Konig из «Фауста» Гете

№ 4, Gretel's Warnung, сл. Халема

№ 5, An der fernen Geliebten, сл. Рейсига

№ 6, Der Zufriedene, сл. Рейсига

 

 

 

1810

1798

 

 

 

1810

download 

 

76

Вариации для фортепиано, D-dur.

Поcв. другу своему Олива

Variations for piano, D-dur. Dedication friend of his Oliva

1809

1810

download 

 

77

Фантазия для фортепиано, С-moll.

Посвящ. Графу Фр. Брунсвику

Fantasy for piano, с-moll.

Dedicated To Count Fr.Brunswick

1809

1810

 

 

78

Соната для фортепиано, Fis-dur.

Поcв. графине Терезе Брунсвик

Sonata for piano, Fis-dur.

Dedication to the Countess Teresa Brunswick

1809

1810

download 

 

79

Соната для фортепиано, G-dur

Sonata for piano, G-dur

 

1810

download 

 

80

Фантазия для фортепиано,  хора и оркестра, С-moll. Посвящ. королю баварскому Максимилиану-Иосифу

Fantasy for piano, choir and orchestra C-moll. Dedicated to the Bavarian king Maximilian Joseph

1808

1811

download 

 

81а

Соната для фортепиано, Es-dur.

Поcв. эрцгерцогу Рудольфу

Sonata for piano in e-flat major.Dedicated to Rudolf

1809

1811

download 

 

81b

Секстет для 2 скрипок, альта, виолончели и 2 облигатных валторн, Es-dur; текст Метастазио

Concerto for 2 violins, viola, cello and 2 obligate horns, Es-dur; text Metastasio

1809

1810

download 

 

82

Четыре ариетты и один дуэт с ак. Фортепиано

Four ariett and one duet with chords piano

№ 1, Hoffnung

№ 2, Liebesklage

№ 3, Arietta ЬиНа

№ 4, Arietta assai seriosa

№ 5, Lebensgenuss, Duett

1809

1811

download 

 

83

Три песни для одного голоса с ак. фортепиано, слова Гете.  Поcв. княгине Кинской

Three songs for one voice with piano chords, the words of Goethe

1810

1810

download 

 

84

Музыка к трагедии Гете «Эгмонт». Девять номеров и увертюра.

Music to the tragedy of Goethe's Egmont group. Nine rooms and Overture.

1810

1811

download 

 

85

Христос на Масличной горе, оратория для 3 солистов, хора и оркестра.

Christ on the mount of olives, oratorio for 3 solo voices, chorus and orchestra.

1801

1811

download 

 

86

Месса для 4 солистов, хора и оркестра, C-dur.

Посв. князю Ферд. Кинcкому

Mass for 4 soloists, choir and orchestra C-dur.

1807

1812

download 

 

87

Трио для 2 гобоев и английского рожка

Trio for 2 oboes and English horn

1794

1806

download 

 

88

Das Gluck der Freundschaft, песня для одного голоса с ак. Фортепиано

Das Gluck der Freundschaft, song for one voice with piano chords

1803

1803

download 

 

89

Полонез для фортепиано, C-dur

Посв. императрице русской Елизавете Алексеевне

Polonaise for piano C-dur

Dedicated to the Russian Empress Elizabeth Alexeevna

1814

1815

download 

 

90

Соната для фортепиано, Е - moll

Поcв. гр. М. Лихновскому

Piano Sonata E - moll

1814

1815

download 

 

კატეგორია: Classic | დაამატა: vasoelis | თეგი: ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი / Людвиг ван Б
ნახვა: 930 | ჩამოტვირთვა: 0 | რეიტინგი: 5.0/1

Free web hosting - uCoz  სულ კომენტარები: 0
ძიება
სულ ონლაინშია 1
სტუმრები 1
მომხმარებლები 0
სტუმარი წევრი
Orthodox.do.am ©2011-2018
TOP.GE Rambler's Top100
სულ ონლაინშია 1
სტუმრები 1
მომხმარებლები 0