"ერო და ბერო, შიში მაქვს და თხოვნაც მაქვს ერთი:
ზურგს ნუ შეაქცევთ... გაიკითხეთ, ბედი არ გვციდიდეს
გლახის ძონძებში გადაცმული არ იყოს ღმერთი"
შოთა ნიშნიანიძე

სარჩევი
მთავარი » ფაილები » მუსიკა » Classic

ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი / Людвиг ван Бетховен / Ludwig van Beethoven - part 3
14.06.2015, 11:34

91

Победа Веллингтона, или Сражение при Виттории, для оркестра.

Поcв. принцу-регенту английскому, впоследствии королю Георгу IV

Wellington's victory, or the Battle of Vittorio, for orchestra. Dedication of the Prince Regent English, later king George IV

1818

1816

download 

 

92

Симфония седьмая, A-dur.

Посв. гр. М. Фрису

The seventh Symphony, A-dur

1812

1816

download 

 

93

Симфония восьмая, F-dur

Symphony eighth, F-dur

1812

1816

download 

 

94

An die Hoffnung, для одного голоса с ак. фортепиано. — Из «Урании» Тидге. Посв. княгине Кинской

An die Hoffnung, for one voice with piano chords. - From «Urania» Tiedge

1816

1816

download 

 

95

Квартет для 2 скрипок, альта и виолончели, F-mоll.  Поcв. Н. Цмескалю

Quartet for 2 violins, viola and cello, F-mоll. Dedicated To N. Zmeskal

1810

1816

download 

 

96

Соната для фортепиано и скрипки, G-dur.

Поcв. эрцгерцогу Рудольфу

Sonata for piano and violin, G-dur.

1812

1816

download 

 

97

Трио   для   фортепиано,   скрипки   и виолончели, B-dur.

Поcв. эрцгерцогу Рудольфу

Trio for piano, violin and cello in B-dur. Dedicated to Rudolf

1811

1816

download 

 

98

An die ferne Geliebte,   для   одного голоса с ак. фортепиано. — Из сборника песен   Л. Эйтелеса. Шесть номеров. — Посв. кн. Лобковичу

An die ferne Geliebte, for one voice with piano chords.

1816

1816

download 

 

99

Der Mann von Wort, для одного голоса с ак. фортепиано.   —   Текст Клейншмидта

Der Mann von Wort, for one voice with piano chords.

1816

1816

download 

 

100

Merkenstein,  для  2  голосов  с  ак. фортепиано. Текст Рупрехта

Merkenstein, 2 votes with the chords of a piano. Text Ruprecht

1814

1816

 download

 

101

Соната для  фортепиано, A-dur.

Посв. баронессе Доротее Эртман

Sonata for piano A-dur. Dedicated to the Baroness Dorothy Ertman

1816

1816

download 

 

102

Две сонаты для фортепиано и виолончели. Поcв. графине Эрдеди

Two sonatas for piano and cello. Dedicated to Countess Erderi

№ 1, C-dur

№ 2, D-dur

1815

1819

download 

 

103

Октет  для 2 гобоев, 2 кларнетов, 2 валторн и 2 фаготов  ор. 4

Octet for 2 oboes, 2 clarinets, 2 horns and 2 bassoons op. 4

1792

1834

download 

 

104

Квинтет для 2 скрипок, 2 альтов и виолончели, С-moll. Переделан из ор. 1 №3

Quintet for 2 violins, 2 violas and cello in C-moll. Reconstructed from an op. 1 №3

1817

1819

download 

 

105

Шесть тем с вариациями для фортепиано соло или с флейтой (или со скрипкой)

Six themes and variations for piano solo or with a flute or violin

№ 1. Шотландская песнь

№ 2. То же

№ 3. Австрийская песнь

№ 4. Шотландская песнь

№ 5. То же

№ 6. То же

1818

1819

download 

 

106

Соната для фортепиано, B-dur.

Посв. эрцгерцогу Рудольфу

Sonata for piano in B-dur

1818

1819

download 

 

107

Семь тем с вариациями для фортепиано соло или с флейтой (или со скрипкой). В пяти тетрадях

Seven themes and variations for piano solo or with a flute or violin). In five notebooks

1820

1820

download 

 

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двадцать пять шотландских песен для одного голоса, некоторые для 2 голосов и маленького хора, с акк.

фортепиано, скрипки и виолончели.

Twenty-five Scottish songs for one voice, some 2 votes and a small choir, with chords piano, violin and cello.

№1, Musik, Liebe und Wein (с хором)

№2, Der Abend

№3, О kostliche Zeit

№4, Das Islamadchen

№5, Der schonste ВиЬ

№6, Тгub ist mein Auge

№7, Frische Bursche, Hochlandsbursche

№8, Die holde Maid von Inverness

№9, Schau her, mein Lieb

№10, Sympathie

№11, О, du nur bist mein Herzensbиb

№12, О, hatte doch dies gold'nepfand

№13, Trinklied

№14, О, wie kann ich wohl frohlich sein

№15, О, grausam war mein Vater

№16, Wenn doch die arge bose Welt

№17, Mariechen, komm ans Fensterlein

№18, О, Zaub'rin, leb' wohl

№19, Wie leitet schnell das leichte Boot

№20, Der treue Johnie

№21, Jeanie's Trubsal

№22, Die Hochlandswache

№23, Des Schafers Lied

№24, Noch einmal wecken Thranen

№25, Das Baschen in unserm Strasschen

 

1815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dowload 

 

109 

Соната для фортепиано, E-dur. -

Посв. Максимилиане Брентано

Piano Sonata E-dur. Dedicated Maximilian Brentano

1820

1821 

dowload 

 

110

Соната для фортепиано, A-dur

Sonata for piano A-dur

1821

1822

download 

 

111

Соната для фортепиано, С-mо11

Sonata for piano С-mо11

1822

1823

download 

 

112

Морская тишь и счастливое плавание, для 4 голосов с оркестром (текст Гете). — Поcв. Гете

The sea calm and happy voyage, for 4 voices and orchestra (text Goethe). - Dedicated Goethe

1815

1823

 

 

113

Развалины Афин (эпилог Коцебу). — Восемь номеров и увертюра

The ruins of Athens (epilogue Kotzebue).  Eight rooms and Overture

1811

1846

download 

 

114

Марш с хором из ор. 113 (№ 6), переделан для ор. 124

March with the choir of the op. 113 (№ 6), remade for the op. 124

1822

1824

 

 

115

Увертюра для оркестра, С-moll — Поcв.  князю А. Радзивиллу

Overture for orchestra C-moll

1814

1825

download 

 

116

Терцет ««Tremate, empij, tremate», для сопрано, тенора и баса с оркестром

«Tremate, empij, tremate», for soprano, tenor and bass and orchestra

1802

1826

download 

 

117

Король Стефан, или Венгрии первый благодетель (пролог Коцебу). — Девять номеров и увертюра

Stephen king, or Hungary first benefactor (prologue Kotzebue). Nine rooms and Overture

1811

1826

download 

 

118

Элегическая песня для 4 голосов с акк. 2 скрипок, альта и виолончели. — Поcв. барону Пасквалати

Elegiac song for 4 votes with the chords 2 violins, viola and cello.

1814

1826

download 

 

119

Двенадцать новых багателей для фортепиано

Twelve new bagatelles for piano

1822

1824

download 

 

120

Тридцать три вариации для фортепиано на тему вальса Диабелли, C-dur. — Поcв. Антонии Брентано

Thirty-three variations for piano on a theme waltz Diabelli, C-dur. - Dedicated Antonie Brentano

1823

1823

download 

 

121а

Вариации для фортепиано, скрипки и виолончели на тему песни из опоры Мюллера «Die Schwestern von Prag». G-dur

Variations for piano, violin and cello theme song from the support Muller «Die Schwestern von Prag». G-dur

1824

1824

 download

 

121b

Жертвенная песнь для сопрано с хором и оркестром, текст Маттисона.

Sacrificial song for soprano, chorus and orchestra

 

1822

1825

download 

 

122

Заздравная песнь для двух солистов» трехголосного хора, с акк. 2 кларнетов, 2 фаготов и 2 валторн. — Текст Гете

health of the song for two soloists three-part choir, with chords 2 clarinets, 2 bassoons and 2 horns. - Text Goethe

 

1822

1825

download 

 

123

Месса (Missa Solemnis) для 4 солистов, хора и оркестра, D-dur. — Поcв. эрцгерцогу Рудольфу, архиепископу ольмюцcкому

Mass (Missa Solemnis) for 4 soloists, choir and orchestra D-dur.

1823

1827

download 

 

124

Увертюра («Освящение дома») для оркестра, D-dur. — Поcв. кв. Николаю Голицыну

Overture («Consecration of the house») for orchestra, D-dur

1822

1825

download 

 

        125         

Симфония девятая для оркестра, 4 солистов и 4-голосного хора,

D-moll. — Поcв, королю прусскому Фридриху-

Вильгельму III

Ninth Symphony orchestra, 4 soloists and 4-voice choir, D-moll. -

Devoted to the Prussian king Friedrich-Wilhelm III

         1823            1826              download       download   
      1 26  Шесть багателей для фортепиано

Six bagatelles for piano

        1823        1825       download  
      127  Квартет для 2 скрипок, альта и виолончели, Es-dur.    Посв.  кн.  Н. Голицыну

Quartet for 2 violins, viola and cello, Es-dur.

       1824       1826        download  
     128  Поцелуй, романс с акк. фортепиано. — Текст Вейса

Kiss, the song with the chords of a piano. - Text Weiss

       1822კატეგორია: Classic | დაამატა: vasoelis | თეგი: ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი / Людвиг ван Б
ნახვა: 986 | ჩამოტვირთვა: 0 | რეიტინგი: 5.0/1

Free web hosting - uCoz  სულ კომენტარები: 0
ძიება
სულ ონლაინშია 1
სტუმრები 1
მომხმარებლები 0
სტუმარი წევრი
Orthodox.do.am ©2011-2018
TOP.GE Rambler's Top100
სულ ონლაინშია 1
სტუმრები 1
მომხმარებლები 0